Love for Ærø Tennisklub

Love for ÆRØ TENNISKLUB

 

1. Navn

Klubbens navn er Ærø Tennisklub, og dens hjemsted er Ærøskøbing.

 

2. Formål

Klubbens formål er at skaffe interesse for tennissporten og at højne spillestandarden blandt medlemmerne ved instruktion, træning og turneringer

samt ved festlige sammenkomster at udbrede godt kammeratskab og god sportsånd.

 

3. Optagelse

Som seniormedlem (aktiv eller passiv) kan optages enhver, som bestyrelsen finder egnet.

Som juniormedlem (aktiv eller passiv) kan optages enhver under 18 år. Man må ikke være fyldt 18 år pr. 1. januar det år, optagelsen finder sted.

 

4. Kontingent

For såvel aktive som passive seniormedlemmer samt juniormedlemmer fastsættes kontingentet på den årlige generalforsamling. Hele kontingentet for den følgende sæson skal være indbetalt til kassereren inden den 1. Maj – En gæstespiller er en person, som et medlem kan invitere et begrænset antal gange - max. 5 - for kr. 25,- pr. time.

 

5. Indmeldelse

Indmeldelse kan kun ske via klubbens hjemmesideog optagelse i klubben betragtes først som værende gyldigt efter indbetaling af det fastsatte kontingent.

 

6. Eksklusion

Medlemmer, der ikke overholder klubbens love og reglementer, kan ekskluderes efter bestyrelsesbeslutning herom.

 

7. Bestyrelsen

Klubben ledes af en overfor generalforsamlingen ansvarlig bestyrelse på 5 medlemmer:

Formand, næstformand, sekretær, kasserer og et menigt medlem. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvorefter bestyrelsen senere konstituerer sig. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur. Således at 2 medlemmer afgår de ulige årstal og 3 medlemmer på de lige årstal. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg, hvis bestyrelsen skønner dette formålstjenligt.

 

8. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer i forening.

 

9. Optagelse af lån

Bestyrelsen er berettigede til at optage lån til brug i foreningen efter forudgående beslutning fra generalforsamlingen.

For de foreningen tilhørende midler indestående i pengeinstitut, skal der ved uddrag altid foreligge kvittering af mindst 2 medlemmer i bestyrelsen.

 

10. Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte klubbens tarv kræver det og i alle tilfælde, hvis 4 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

11. Regnskab

Regnskabet er sammenfaldende med kalenderåret.

 

12. Revision

Den ordinære generalforsamling vælger hvert år 1 revisor, der kritisk skal gennem- gå regnskabet, og finder denne anledning til bemærkninger, skal disse påføres regnskabet.

Der vælges endvidere en revisorsuppleant.

 

13. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned efter 14 dages indvarsling ved annoncering i de lokale aviser.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved antallet af fremmødte. Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer. Alle seniormedlem-mer er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før, indsendes til formanden.

 

14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, og skal indvarsles af denne, når revisor eller mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt forlanger det, og i skrivelsen meddeler ordlyden af det eller de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

 15. Ændring af love

Ændringer af lovene kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling og kun med ¾ majoritet af de tilstedeværende medlemmer.

 

16. Opløsning af klubben

Klubbens opløsning kan kun ske efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og kun såfremt mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for opløsningen, eller hvis det ikke er muligt at rekruttere det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer (5).
Ved opløsning af klubben går overskydende midler til det lokale børne- og ungdomsarbejde.

 

17. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens skøn og er kontingentfri.

 

 

Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling i ÆRØ TENNISKLUB onsdag, den 9. juli 1986 på Hotel Ærøhus.

 

Punkt 9 og 16 er tilføjet i forbindelse med klubbens køb af banerne.

Sidst revideret og vedtaget 27.marts 2007.

 

Sidst revideret og vedtaget 23. februar 2011, hvor punkt 4 fik slettet følgende passus: For indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent.

 

Følgende passus er tilføjet punkt 4 ”En gæstespiller, er en person, som et medlem kan invitere et begrænset antal gange for kr. 25,- pr. time.”

Sidst revideret og vedtaget 28. februar 2012.

 

Under pkt. 4 ændres…indbetalt til kassereren inden den 15. juni.

Samt tilføjes … et begrænset antal gange - max 5 - for kr. 25,- pr. time.

Under pkt. 7 ændres - Således at 2 medlemmer afgår de ulige årstal og 3 medlemmer på de lige årstal.

Under pkt. 12 ændres….vælger hvert år 1 revisor, der …

Under pkt. 14 ændres …når revisor eller mindst …

Sidst revideret og vedtaget 27. februar 2018.

 

Under pkt. 4 ændres seneste kontingentindbetaling fra 15/6 til 1/5.

Sidst revideret og vedtaget 6/2 2020.

Under punkt 5. ændres Indmeldelse……..”via et bestyrelsesmedlem” til via ”klubbens hjemmeside”.

 

Under punkt 16 tilføjes ”stemmer for oplæsningen.” til ”stemmer for opløsningen, eller hvis det ikke er muligt at rekruttere det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer (5).”

Sidst revideret og vedtaget 22/9 2021.